Hệ Thống Ép Đồ

Hướng dẫn ép linh tinh khác

Hướng dẫn ép linh tinh khác


 


► Ép bình SD

  • Ép bình SD nhỏ

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Lớn
+ 100.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 50%. 
Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

  • Ép bình SD vừa

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
     + 3 Bình Máu Tím nhỏ
     + 500.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 30%. 
Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  • Ép bình SD lớn

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
     + 3 Bình Máu Tím vừa
     + 1.000.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 30%. 
Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online